Temat konferencji:

Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa

Miejsce:

Politechnika Łódzka

Zgodnie z Artykułem 20 Konstytucji RP z 1997 r.: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak rozumiane fundamenty ładu gospodarczego budowane zarówno na podstawach ekonomicznych jak i na gruncie społeczno-etycznym i społeczno-psychologicznym posiadają fundamentalnie ważne znaczenie dla rozwoju kraju, a ostatecznie, dla realizacji pożądanego przez nas wszystkich wzrostu naszego dobrobytu tak w jego wymiarze materialnym jak i duchowym.

Motorem w ten sposób artykułowanej społecznej gospodarki rynkowej jest przedsiębiorczość, narzędziem – praca, zaś celem wspomniany dobrobyt stanowiący dobro istotnie ważne zarówno dla obywateli naszego Kraju, jak i dla wszystkich instytucji naszej wspólnoty państwowej.

Zagadnienia dotyczące pracy i jej słusznego wynagrodzenia, przedsiębiorczości i społecznej gospodarki rynkowej, a także dobrobytu są inspiracją do namysłu nad dobrem wspólnym i jakością życia polskiego społeczeństwa, a także nad nowoczesnymi postaciami patriotyzmu w ich przedsiębiorczych i ekonomicznych formach wyrazu.

Inspiracje

  1. „Została nam zadana praca nad pracą” (Jan Paweł II, Szczecin 1987). – Trzydzieści jeden lat po sformułowaniu tego apelu-zadania przez Jana Pawła II, pozostaje on ciągle bez pogłębionej odpowiedzi z naszej strony, jako zadanie „nie do końca odrobione”, pomimo jego ważności i aktualności dla dobra wspólnego nas wszystkich oraz polskiego ładu społecznego.
  2. „Czym jest praca? Odpowiadam: praca jest szczególną formą rozmowy człowieka z człowiekiem, służącą podtrzymywaniu i rozwojowi ludzkiego życia. Krócej: praca to rozmowa w służbie życia” (Józef Tischner, Etyka solidarności, Kraków 2005, s. 25).
  3. Solidarność. Żyjemy w świecie współzależności między ludźmi. „Chodzi nade wszystko o fakt współzależności pojmowanej jako system determinujący stosunki w świecie współczesnym, w jego komponentach gospodarczych, kulturowych, politycznych oraz religijnych; współzależności przyjętej jako kategoria moralna. Na tak rozumianą współzależność właściwą odpowiedzią — jako postawa moralna i społeczna, jako „cnota” — jest solidarność.Nie jest […] ona tylko nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. Wola ta opiera się na gruntownym przekonaniu, że zahamowanie pełnego rozwoju jest spowodowane żądzą zysku i […] pragnieniem władzy.” (Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, nr 38).

czytaj więcej