Szanowni Państwo

Cykl konferencji „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania” zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy udziale Akademii Ignatianum w Krakowie i dziesięciu innych uczelni z różnych ośrodków akademickich Polski, oraz przy wsparciu Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski poświęcony był namysłowi nad najważniejszymi problemami życia społecznego w Polsce, a jednym z istotnych narzędzi tego namysłu była Katolicka Nauka Społeczna.

Podsumowując przedsięwzięcie organizatorzy postanowili przeprowadzić badanie ankietowe mające na celu określenie wiedzy Polaków dotyczącej społecznego nauczania Kościoła Katolickiego.

Tego typu badania są tym bardziej wiarygodne im więcej osób w nich uczestniczy, zachęcamy więc Państwa serdecznie do poświęcenia 10 minut i odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie jest w pełni anonimowe, osoby opracowujące wyniki nie będą miały dostępu do żadnych danych osobowych uczestników badania. Procedury zastosowane do przygotowania i przeprowadzenia badania są w pełni zgodne z RODO.

Jak wypełnić ankietę:
  1. Skrót KK zawarty w pytaniach oznacza "Kościół Katolicki"
  2. Sposób wypełniania ankiety jest następujący. Odpowiedź "tak" w każdym pytaniu oznacza, że potwierdzacie Państwo, że Waszym zdaniem zacytowana treść pytania jest zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Np: pytanie 6 jest następujące: Czy nauczanie Kościoła katolickiego jest zdecydowanie przeciwne własności prywatnej?

Odpowiedź "tak" oznacza, że uważacie Państwo, że tak naprawdę naucza Kościół.

Odpowiedź "nie" oznacza, że nie jest prawdą, że Kościół Katolicki jest przeciwny własności prywatnej.

Odpowiedź: "KK nie wypowiada się na ten temat" lub "KK nie zajmuje stanowiska" oznacza, że uważacie Państwo, że Kościół Katolicki nie zajmuje stanowiska i nie wypowiada się w temacie omawianej sprawy.

Odpowiedź: "nie wiem" oznacza, że nie wiedzą Państwo jakie stanowisko zajmuje Kościół Katolicki w omawianej sprawie.

Na Państwa odpowiedzi będziemy czekać do 25 marca 2019 r.
Z góry dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas.

[[[["field19","equal_to","inna_opinia"]],[["show_fields","field20"]],"and"]]
1 Krok 1
2 Krok 2
3 Krok 3
4 Krok 4
5 Krok 5
Czy zasady etyczne Kościoła katolickiego ograniczają wolność człowieka?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki w swoim nauczaniu wypowiada się na temat zasad wynagradzania pracowników?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy zasady moralne Kościoła katolickiego winny uwzględniać uwarunkowania kulturowe, polityczne, społeczne konkretnego społeczeństwa, czy nie? (Wybierając „nie” uznajemy, że istnieje jeden porządek moralny Kościoła obowiązujący wszystkich ludzi na świecie.)Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy nauczanie Kościoła katolickiego jasno wypowiada się, że ludzie są równi (w swojej godności, niezależnie od płci i rasy)?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy nauka Kościoła katolickiego zachęca do tworzenia organizacji, zrzeszeń i instytucji realizujących cele gospodarcze, społeczne, kulturalne, sportowe, zawodowe i polityczne?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy nauczanie Kościoła katolickiego jest zdecydowanie przeciwne własności prywatnej?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki w swoim nauczaniu uznaje, że np: jeżeli ktoś wynalazł skuteczne lekarstwo przeciwko nowotworom, to zgodnie z zasadą wolnego rynku może żądać zapłaty nawet stokrotnie więcej przekraczającej realne koszty produkcji tego lekarstwa?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy zgodnie z nauką Kościoła katolickiego każdy człowiek powinien uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym, a państwo powinno im to umożliwić?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy macierzyństwo zastępcze (rola matki zastępczej sprowadza się do donoszenia ciąży, urodzenia dziecka i oddania go rodzicom) jest w niektórych przypadkach akceptowane przez Kościół katolicki?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy zgodnie z nauką Kościoła katolickiego państwo powinno wspierać prawnie, materialnie, moralnie i w inny sposób zarówno związki homoseksualne jak i tzw. wolne związki?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki naucza, że rodzice mają prawo decydować o treści i sposobie wychowywania ich dzieci, natomiast instytucje publiczne, w tym przede wszystkim szkoła, zobowiązane są do zapewnienia odpowiednich warunków ku temu?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy w swoim nauczaniu Kościół katolicki zachęca rodziny do powoływania zrzeszeń, organizacji, które miałyby wpływ na tworzenie i kontrolę realizacji prawa dotyczącego szeroko ujętej problematyki rodzinnej?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy zgodnie z nauka Kościoła katolickiego praca jest:Proszę wybrać jedną odpowiedź
W swoim nauczaniu dotyczącym znaczenia pracy w życiu człowieka Kościół katolicki wspiera i podkreśla:Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki w swoim nauczaniu wypowiada się na temat płacy, jej wysokości i terminowości zapłaty?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Kościół katolicki dopuszcza zatrudnianie i pracę nieletnich?Proszę wybrać jedną odpowiedź
W sprawie imigrantów Kościół katolicki naucza, że:Proszę wybrać jedną odpowiedź
Jeśli chodzi o prawa pracownicze, to Kościół katolicki popiera respektowanie przez przedsiębiorców i władze państwowe prawa zatrudnionych do:
taknieKK nie wypowiada się na ten tematnie wiem
sprawiedliwej zapłaty
wolności sumienia związanej z pracą
wypoczynku
zasiłków dla bezrobotnych, chorobowych itd.
strajków
emerytury
zrzeszania się i stowarzyszeń
Czy podstawową zasadą nauki społecznej Kościoła katolickiego jest to, że wszystkie instytucje polityczne, kulturalne, gospodarcze (handlowe, usługowe, produkcyjne) są zobowiązane do poszanowania godności każdego człowieka?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki zachęca, aby kupować towary i usługi tych producentów i w tych przedsiębiorstwach, które:
taknieKK nie wypowiada się na ten tematnie wiem
dbają o środowisko naturalne
stwarzają odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom
angażują się w działania sprzyjające rozwojowi ludzi i społeczeństwa
uwzględniają aspekty moralne w swojej działalności
Czy Kościół katolicki naucza, że mniejszości narodowe, etniczne mają niepodważalne prawo do:
taknieKK nie wypowiada się na ten tematnie wiem
istnienia
zachowania swojej kultury, w tym języka
przekonań religijnych i sprawowania kultu
Czy nauka społeczna Kościoła katolickiego zobowiązuje wierzących do odmowy udziału w działaniach co prawda zgodnych z prawem ustanowionym przez ludzi, ale niezgodnym z prawem Bożym/naturalnym (sprzeciw sumienia)?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki naucza, że demokracja z sama ze swej istoty jest najlepszym ustrojem?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki ostrzega, że poważnym zagrożeniem dla demokracji jest koncentracja własności środków informacji społecznej (radia, tv, prasy, internetu) tylko w kilku ośrodkach dyspozycyjnych?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy jedną z fundamentalnych zasad w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego jest zasada „dobra wspólnego”?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki naucza, że wszelkie wspólnoty międzynarodowe (np.: UE) winny być oparte na:
taknieKK nie wypowiada się na ten tematnie wiem
suwerenności każdego państwa członkowskiego
wykluczeniu jakiejkolwiek podległości ograniczającej niezależność państw członkowskich:
Czy Kościół katolicki sprzeciwia się poglądom twierdzącym, że nie ma różnicy w godności i prawach między człowiekiem a innymi stworzeniami ( np.: zwierzętami)?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy nauka Kościoła katolickiego zobowiązuje każdego człowieka do dbania o środowisko naturalne (ekologia) i czystość klimatu?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki jest zdecydowanie przeciwko wszelkim wojnom i uważa, że nie mogą być one nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych?Proszę wybrać jedną odpowiedź
Czy Kościół katolicki zdecydowanie stwierdza, że żadna religia nie może tolerować terroryzmu, a tym bardziej nie może go głosić?Proszę wybrać jedną odpowiedź

Metryczka

Prosimy o podanie

PłećProszę wybrać jedną odpowiedź
WykształcenieProszę wybrać jedną odpowiedź
Jestem osobą:Proszę wybrać jedną odpowiedź
Miejsce zamieszkania:Proszę wybrać jedną odpowiedź
Całkowite dochody na miesiąc w rodzinie:Proszę wybrać jedną odpowiedź
Proszę podać ile osób liczy rodzina, w której Pan/Pani mieszka:Proszę wybrać jedną odpowiedź
keyboard_arrow_leftPOPRZEDNI KROk
NASTĘPNY KROKkeyboard_arrow_right
organizatorzy